பள்ளிக்கல்வி - தற்காலிக பணியிடம் - அரசானை எண்.197-ன் படி தோற்றுவிக்கப்பட்ட 7979 பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு 01.04.2013 முதல் ஊதியம் பெற்று வழங்க ஆணை வழங்கி பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.