5 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளை அரசுப்பள்ளியில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி தொடக்கக்கல்வி ஆணை வெளியீடு