ஒன்பதாம் வகுப்பிற்குறிய முதல் பருவ பாடத்திட்டம் வெளீயீடு


COMMON SYLLABUS
I TERM
CLASS IX
Subject  
English  
Tamil  
MathematicsEnglish VersionTamil Version
ScienceEnglish VersionTamil Version
Social ScienceEnglish VersionTamil Version