பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் - 01.04.2003க்கு பிறகு பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் பணியமர்த்தப்பட்டு அரசு தகவல் தொகுப்பு விவர மையத்தின் மூலம் பங்களிப்பு ஓய்வூதிய குறியீட்டு எண்கள் பெற்று வழங்கிய விவரம் கோரி உத்தரவு.