பள்ளிக்கல்வி - 1590 முதுகலை ஆசிரியர் / RMSA-ன் கீழ் தோற்றுவிக்கப்பட்ட 6872 பட்டதாரி ஆசிரியர் கூடுதல் பணியிடங்களுக்கு 24.12.2012 முதல் 31.12.2013 வரை ஊதியம் பெறுவதற்கான ஆணை வழங்கி உத்தரவு