பள்ளிக்கல்வி - அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப்பள்ளி களில் 6,7,8 வகுப்புகளுக்கு SSA ன் கீழ் நியமனம் செய்த 7979 மற்றும் 1282 பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு ஓராண்டு காலத்திற்கு தொடர் நீட்டிப்பு செய்து அரசு உத்தரவு.