அன்புள்ள CPS நண்பர்களுக்கு ஓர் வேண்டுகோள்

CPS -ஐ பற்றி விளக்கும் 5000 சிறு புத்தகம் தயாரிக்கப்பட்டு முதல் 

பதிப்பு முடிவுற்றது.அதனால் நண்பர்கள் யாரும் மணி ஆர்டர் 

அனுப்ப வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

திரு.சொக்கலிங்கம் -9786113160