பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் - புள்ளி விவர மையத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆசிரியர்களின் CPS விவர தாட்களை 08.08.2013க்குள் சமர்பிக்க தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.