ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இரண்டாம் பருவ பாடத்திட்டம்.

COMMON SYLLABUS
CLASS IX
 II TERM
Subject  
English  
Tamil  
MathematicsEnglish VersionTamil Version
ScienceEnglish VersionTamil Version
Social ScienceEnglish VersionTamil Version