எழாவது ஊதியக்குழு ஊதிய நிர்ணயம் செய்தளுக்கான படிவம்