பட்டதாரி தலைமை ஆசிரியர், இடைநிலை தலைமை ஆசிரியர், பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர் ஆகியோரின் ஏழாவது ஊதியக் குழு மாதிரி ஊதிய நிர்ணயம்.....


No automatic alt text available.

No automatic alt text available.


No automatic alt text available.


No automatic alt text available.


No automatic alt text available.


No automatic alt text available.