ஜாக்டோ-ஜியோவுன் சமரசத்துக்கு அரசு திட்டம் போராட்ட அறிவிப்புக்கு முன்பேச்சு நடத்த முயற்சி!!!