தமிழ்நாடு ஊதியக்குழு பரிந்துரை கணக்கீடு NEW CALCULATION EXCEL FORM

      CLICK HERE-CALCULATION EXCEL FORM


தமிழ்நாடு எட்டாவது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரையின்படி இந்த கணக்கீட்டு படிவத்தை பயன்படுத்தி நம் ஊதியத்தை தெரிந்துகொள்ளலாம். கீழ்கண்ட எக்ஸல் படிவத்தில் உங்களுடைய அடிப்படை ஊதியம் , தர ஊதியம் ,

வீட்டுவாடகைப்படி , தனி ஊதியம் மற்றும் இதர ஊதியத்தை உள்ளீடு செய்யவும். மேலும்   தேர்வு ,சிறப்புநிலை அல்லது ஊக்க ஊதியம் பெற்றிருந்தால்    F10   ல்  1 அல்லது இல்லை என்றால் 2 என உள்ளீடு செய்யவும்


                            அடுத்து சிகப்பு செல்லில் PAY MATRIX  பயன்படுத்தி  Revised Pay   மற்றும் Level  உள்ளீடு செய்யவும்முடிவில் உங்களுக்கு 01/10/2017 ல் பெறும் ஊதியம்  கிடைக்கும்.