04 - 11 - 2017 சனிக்கிழமை காலையில் நடைபெறவுள்ள தலைமை ஆசிரியர்கள் கூட்டத்தில் எடுத்துரைக்கப்படும் விபரங்கள்.