7வது ஊதியக்குழுவில் கல்லூரி ஆசிரியர்களின் ஊதிய விபரம்!!!