அரசுப்பள்ளிகளில் ஆக்கிரமிப்புகள்-ஆய்வு நடத்த உத்தரவு