அரசுப்பள்ளியில் பகுதி நேர ஆசிரியராக பணிபுரிந்த காரணத்துக்காக, பகுதி நேர ஆசிரியருக்கு முதுகலை ஆசிரியர் பணி வாய்ப்பு இழப்பு.- அதிர்ச்சியில் பகுதி நேர ஆசிரியர்.