நிதித்துறை செயலாளர் பொறுப்பு திரு.ராஜீவ் ரஞ்சன் .இ .ஆ .ப நெடுஞ்சாலைத் துறை கூடுதல் தலைமை செய லாளரிடம் ஒப்படைப்பு

SG Asst Pay Scale News:
       ஒரு நபர் குழு திரு . ராஜீவ் ரஞ்சன் . . .. .அவர்களால் டிப்ளமோ கல்வித்தகுதியை காரணம் காட்டி ஊதியம் 5200-20200+2800 -இருந்து 9300-34800+4200 மாற்றி அமைக்கப்பட்ட பணியிடங்கள்.
 1) Training Instruc

5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

2) Hostal Superintendent and Physical Training Officer

5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

3) Laboratory Assistant

5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

4) Laboratory Technician Grade-1

5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

5) Laboratory Technician Grade-II

5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

6) Dental Hygienist/Dental Mechanic
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

7) Refractionist/opthalmic Assistant/Opticial / Optometrist
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

8)Leprosy physiotherapist Physio therapy Technician
5200-20200+2400 - 9300-34800+4200

9) Pharmacists
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

10) Health Inspector Grade-I
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

11) Food Inspector
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

12) Technician Grade-I
5200-20200+2800 -9300-34800+4200

13) Audio-Visual Technician
5200-20200+2400 - 9300-34800+4200

14) Librarian
5200-20200+2400 - 9300-34800+4200

15) Orthotic Technician
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

16) Pharmacist(Rural Develop)
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

17) Junior Foreman
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

18) Grading Assistant
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

19) Colour Processing Asst.
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

20) Boom Assistant 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

21) Junior Draughting Officer
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

22) Technician Assistant
5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

23) Sanitary Inspector 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

24) Draughtsman Grade 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

25) Pharmacist 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

26) Sanitary Inspector 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

27) Over Seer 5200-20200+1900 - 9300-34800+4200

28) Pharmacist(Corporation) 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200


29) Sanitory Inspector 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200