தமிழக அரசே !நிதித்துறையே !நியாமான ஊதியம் கொடு -பாதிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர் பேரினமே ..அணி திரள்வீர்