ஊதிய முரண்பாடுகளை களையாவிட்டால் கல்விச்சான்றிதழ்களை அரசிடம் ஒப்படைக்கும் போராட்டம்!!!