அரசு ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத்தொகையை வழங்க வலியுறுத்தல்