அகவிலைப்படி கணக்கீட்டீற்கு PP2000 சேர்த்து கணக்கிட epayroll ல் கொடுக்கப்படுள்ளது. CPS க்கும் pp2000 சேர்த்து 10% தொகை கணக்கிடப்பட்டுள்ளது