அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் நிதி வழங்க வலியுறுத்தல்! !!