13 ஆயிரியர்கள் விரைவில் நியமனம்!!!(பத்திரிகை செய்தி)