அரசாணை 259 நாள்:07.12.2017- பள்ளிக்கல்வி- BEd கற்பித்தல் பயிற்சி விடுப்பு எடுக்காமல் மேற்கொள்வது - ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட அரசாணையில் திருத்தம் வெளியிடப்படுகிறது