தமிழகத்தில் 28ம் தேதி போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்