ஓய்வூதியத் திட்ட வல்லுனர் குழு 7 முறை நீடித்தும் ஆய்வு அறிக்கை தாக்கல் செய்யவில்லை -கால நீட்டிப்பிலேயே காலம் தள்ளும் வல்லுனர் குழு - போராடத் தயாராகும் ஊழியர்கள்

நன்றி-திரு-பிரடரிக் ஏங்கல்ஸ் -ஓய்வூதிய மீட்பு இயக்க மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்