மாணவர்களுக்கு சொந்த செலவில் புத்தகம் வழங்கி உதவும் அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர் திரு.சரவணன்