அரசு அலுவலகங்களில் பொது மக்கள் கொடுக்கும் தபாலுக்கு கீழ்கண்டவாறு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்!!!