நாம் இன்று பள்ளியில் செய்ய வேண்டிய பணிகள் என்ன..

மாணவர்களுக்கு விலையில்லா பொருட்கள் வழங்குதல்...

MR., PAY BILL, AQUETENCY முடித்து அலுவலகத்தில் சமர்பித்தல்...


விழா முன்பணம் விண்ணப்பத்தினை அலுவலகத்தில் சமர்பித்தல்

EMIS சார்ந்த பணிகளை முடித்தல்

CCE RECORD கள் முடிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்த்தல் .....


அந்தந்த பாடத்திற்கான TLM தயார் செய்தல் ....மற்றும் திட்டமிடுதல் ....