உண்மைத் தன்மை ஆய்வு - இனி CEO அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்