பள்ளிகளுக்கு நாளிதழ்கள் வழங்குதல் மற்றும் மாவட்டங்களுக்கு தொகை பிரித்தளித்தல் குறித்து கல்வி அமைச்சரின் அறிவிப்பினைத் தொடர்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள்!!!