மாற்றுத்திறனாளிகள் அரசுப் பேருந்தில் பயணிக்கும் போது துணையாளரை அழைத்துச் செல்வதற்கான மருத்துவச் சான்றிதழ்