வருமானவரி பிடித்தங்கள் சார்பான கிருஷ்ணராபும் உதவி தொடக்கக்கல்வி அலுவலரின் சுற்றறிக்கை!!!