​தமிழகத்தில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை டேப்லட் மூலம் பயிற்சி​