ஒரேயொரு மாணவருக்கு பாடம் கற்பிப்பதற்காக தினமும் 25 கி.மீ. பயணம் செய்யும் ஆசிரியர்