வழக்கு தொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமல்லாது அவ்வாசிரியர்களின் மாவட்டத்திலுள்ள அனைவருக்கும் பலன்கள் வழங்க அரசாணை:- (பத்தி 3 கடைசி 4 வரிகள்)