மாணவர்களின் வருகை குறைவால் துவக்கப்பள்ளியை மூடக்கூடாது!