உடனடியாக EMIS இல் செய்ய வேண்டியது- Emis Video Conference- Minutes