ஒரு ஆசிரியர் தமது பணிக்காலத்தில் எத்தனை முறை பதவி உயர்வு பணித்துறப்பு (தற்காலிக உரிமை விடல்)மேற்கொள்ள முடியும்? RTI தகவல்