10 மாணவர்களுக்கு குறைவாக உள்ள பள்ளிகளுக்கு விரைவில் பூட்டு!!!