ஒரு நபர் குழுவில் தனி ஊதியம் 750/- குறைபாட்டை எடுத்துரைக்க வழி காண்போம்?


9300 அடிப்படை ஊதியம் +  ❄❄4200 தர ஊதியம் கேட்டு போராடி இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு  அந்த ஊதியத்திற்க்கு பதிலாக


💧 750 💧 சிறப்பு ஊதியமாக பெற்று தரப்பட்டது. அந்த 750 ஊதியம் அடிப்படை + தர ஊதியத்திற்க்கு  பதிலாகவே வழங்கப்பட்டது. எனவே ஊதிய உயர்வின் போதும் , அகவிலை படி உயர்வின் போதும் இந்த 💧750 💧 கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.


 ஆனால் 7 வது ஊதியக்குழுவில் இந்த ஒரு துளி 💧 750 💧 ஒரு துளி கூட்டி 💧💧 2000 💧💧 ஆக அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் இந்த 2000 ஊதிய உயர்வின் போதும் , அகவிலைபடி உயர்வின் போதும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதே இல்லை...

அகவிலைப்படி 5 சதவீதம் இருக்கும் போது சிறு தொகையாக தோன்றும்  .  100% அகவிலை படி ஆகும் போது ?

தலையை விட்டு வாலை பிடிக்கும் கதை  ஆகி விடாதா ?

இந்த குறைபாட்டை களைய ஓரு நபர் குழுவில் சங்கம் சார்பில் மனு அளிக்கப்படுமா ?

இது குறித்து எந்த தகவலும் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் இல்லையே ஏன் ?

ஒரு நபர் குழுவில் நமது குறைபாடை  எடுத்துரைக்க வழி காண்போம்(மா?)...
2009 & TET