15/07/18 அன்று விடுமுறை என்பதால் 14/07/18 அன்று கல்வி வளர்ச்சி நாள் கொண்டாட சென்னை மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் சுற்றிக்கை