தூய்மை நிகழ்வுகள் -2018(swachhta-pakhwada) பள்ளிகளில் சுகாதாரம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல் குறித்து கூடுதல் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!