ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதிக்காக ஊதியவரம்பு 21ஆயிரமாக உயர்கிறது:--மத்திய அரசு முடிவு!