ஜூலை-23. "காற்றில் உள்ள மந்த வாயுக்களை (நோபல் வாயுக்கள்) கண்டுபிடித்தவர், நோபல் பரிசு பெற்றவேதியலாளர்- சர் வில்லியம் ராம்சே (Sir WilliamRamsay) மறைந்த தினம்.