வரும் 27,31 ல் வானில் இரண்டு அற்புதங்கள்-பூமியை நெருங்கும் செவ்வாயை வெறும் கண்களால் பார்க்கலாம்!!!