6ஆம் வகுப்பு சமூகவியல் மதிப்பீடு QR Code செயல்பாடுகள் செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டிய சில குறிப்புகள்: