சிறு விளையாட்டுக்கள் - மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க தினம் ஒரு விளையாட்டு - துள்ளித் தொடும் ஆட்டம் - 7 ( 20.07.2018 )