சட்டம் ஒன்று செயல்பாடு இரண்டு - பணிக்கொடை வழங்குவதில் விநோதமான புதிய நடைமுறை